Suoraan sisältöön

Asiakassuhderekisteri

Rekisterinpitäjä
Uutta elämää Group/Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Virpi Kääriäinen

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 522 1091, virpi.kaariainen@toimintakeskus.fi


Rekisterin nimi
Uutta elämää Groupin asiakassuhderekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteiden ja laskutuksen hoitaminen


Rekisterin tietosisältö

  • Henkilötiedot
    • Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero tai yrityksen vastaavat tiedot
  • Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista
  • Tiedot tilattujen palveluiden ja tuotteiden toimittamisesta ja laskuttamisesta


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineisto ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

  • Asiakastietoja sisältävän järjestelmän (Talenom) käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
  • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
  • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).