Suoraan sisältöön

Verkkosivujen lomakerekisteri

Rekisterinpitäjä

Uutta elämää Group/Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite

Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Virpi Kääriäinen

Osoite

Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050 522 1091, virpi.kaariainen@toimintakeskus.fi


Rekisterin nimi

Uutta elämää Groupin verkkosivujen lomakerekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutta elämää sivuston yhteydenottolomakkeilla kerätään tietoja, jotta yhteydenottopyyntöön pystytään vastaamaan. Lomakkeilla voidaan kysyä tietoa myytävistä tuotteista tai toivoa yhteydenottoa koskien Uutta elämää Duunin palveluita. Lomakkeessa annetaan suostumus tietojen tallentamiseen ja ilmoitetaan vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä.


Rekisterin tietosisältö

Tuotteiden kyselylomake

  • Etu- ja sukunimi, osoite (ei pakollinen), puhelinnumero (ei pakollinen)
  • Tieto siitä, mitä tuotetta kysymys koskee ja varsinainen kysymys
  • Tieto siitä, haluaako asiakas yhteydenottoa ja yhteydenottotapa (puhelin, sposti)
  • Suostumus lomakkeen tietojen tallentamisesta Uutta elämää-sivuston tietokantaan

Uutta elämää Duunin yhteydenottopyyntölomake

  • Etu- ja sukunimi, osoite (ei pakollinen), puhelinnumero (ei pakollinen)
  • Tieto siitä, mitä asia koskee (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuettu työ, opiskeluun liittyvä harjoittelu, jokin muu, en osaa sanoa)
  • Lisätiedot (ei pakollinen)
  • Tieto siitä, haluaako asiakas yhteydenottoa ja yhteydenottotapa (puhelin, sposti)
  • Suostumus lomakkeen tietojen tallentamisesta Uutta elämää-sivuston tietokantaan


Säännönmukaiset tietolähteet

Lomakkeen täyttäjä itse


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta

antamaa suostumusta.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot tallentuvat Uutta elämää-sivuston tietokantaan, mikä ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt, joiden tehtävä sitä edellyttää.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).